CreateDebate


Ndvuongsp's Waterfall RSS

This personal waterfall shows you all of Ndvuongsp's arguments, looking across every debate.
0 points

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi không đồng ý bởi vì việc con người sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử quá nhiều gây ra rất nhiều bệnh về cột sống, mắt và còn ít giao tiếp với những người trong gia đình, như vậy tôi thấy tin học, máy tính đâu có giúp ích được gì cho xã hội.

-1 points

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi đồng ý bởi vì có công nghệ thông tin chúng ta có cơ hội gần nhau hơn, chúng ta dễ dàng gặp gỡ và giao lưu với những bạn bè quốc tế mà trước đây chúng ta rất khó khăn mới có thể gặp và giao lưu với họ.

1 point

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi không đồng ý bởi vì việc con người sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử quá nhiều gây ra rất nhiều bệnh về cột sống, mắt và còn ít giao tiếp với những người trong gia đình, như vậy tôi thấy tin học, máy tính đâu có giúp ích được gì cho xã hội.

1 point

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi đồng ý bởi vì có công nghệ thông tin chúng ta có cơ hội gần nhau hơn, chúng ta dễ dàng gặp gỡ và giao lưu với những bạn bè quốc tế mà trước đây chúng ta rất khó khăn mới có thể gặp và giao lưu với họ.

3 points

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi không đồng ý bởi vì việc con người sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử quá nhiều gây ra rất nhiều bệnh về cột sống, mắt và còn ít giao tiếp với những người trong gia đình, như vậy tôi thấy tin học, máy tính đâu có giúp ích được gì cho xã hội.

2 points

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi đồng ý bởi vì có công nghệ thông tin chúng ta có cơ hội gần nhau hơn, chúng ta dễ dàng gặp gỡ và giao lưu với những bạn bè quốc tế mà trước đây chúng ta rất khó khăn mới có thể gặp và giao lưu với họ.

6 points

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi không đồng ý bởi vì việc con người sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử quá nhiều gây ra rất nhiều bệnh về cột sống, mắt và còn ít giao tiếp với những người trong gia đình, như vậy tôi thấy tin học, máy tính đâu có giúp ích được gì cho xã hội.

11 points

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi đồng ý bởi vì có công nghệ thông tin chúng ta có cơ hội gần nhau hơn, chúng ta dễ dàng gặp gỡ và giao lưu với những bạn bè quốc tế mà trước đây chúng ta rất khó khăn mới có thể gặp và giao lưu với họ.Results Per Page: [12] [24] [48] [96]