CreateDebate


What is this?

This is a collection of graphs and information about the debate. For clarity, only the top three positions (tags) are presented in graphs.

Language Grade Level uses the Flesh-Kincaid Readability Grade Level formula.

Debate Statistics for I5 - Tin học và xã hội
view debate

Side scores:
 
Vâng, tôi đồng ý : 274

 
Không, tôi không đồng ý : 102

Total arguments:
 
Vâng, tôi đồng ý : 23

 
Không, tôi không đồng ý : 10

Word lengths:
 
Vâng, tôi đồng ý : 2.6 ave

 
Không, tôi không đồng ý : 2.5 aveLanguage grade level:
Flesh-Kincaid Readability Grade Level
 
Vâng, tôi đồng ý : 5th

 
Không, tôi không đồng ý : 4th

Vocabulary overlap:
 
Vâng, tôi đồng ý

 
Không, tôi không đồng ý

Total words used:
 
Vâng, tôi đồng ý : 1741

 
Không, tôi không đồng ý : 1001Word frequencies:
10i5ti  bi  bn  ca  cc  ch  chng  cho  cn  cng  con  dng  gii  gip  hc  hi  hn  hng  khng  kt  li  mi  mng  mt  ng  ngh  ngi  nguyn  nh  nhau  nhiu  nhng  ni  pht  rt  ta  th  thc  thi  thng  ti  tin  tm  tnh  tr  trin  trn  trong  vi  vic