CreateDebate


Debate Info

Debate Score:1
Arguments:1
Total Votes:1
More Stats

Argument Ratio

side graph
 
 MANATILI SA BANSA O MANGIBANG BANSA ANG MGA PROPESYONAL MONG MGA MAGULANG? (1)

Debate Creator

Okeydokeyo(3) picMANATILI SA BANSA O MANGIBANG BANSA ANG MGA PROPESYONAL MONG MGA MAGULANG?

Add New Argument
1 point

Kung ikaw ay anak ng isang manggagawa alin ang pipiliin mo?